آدرس : شهرک آزمایش ، ابتدای خیابان اطاعتی
تلفن : 88255955 , 88255957
دورنگار : 88255676
رايانامه : school@drhashtroudi.ir